COD DE CONDUITĂ ETICĂ

CAPITOLUL I
 
DISPOZIŢII GENERALE
 

ART.1

 • Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza prevederilor:
 • OMEN nr. 4831 /2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
 • 1O şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 555012011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar,
 • 558, Art. 559 si Art. 560 din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
 • Codului Muncii aprobat prin Legea 5312003, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legii 1/2011 a educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul este aplicabil tuturor persoanelor din unitate, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor „Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţii.

ART.2

Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

ART.3

Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

 1. menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;
 2. creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;
 3. eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar
 4. creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
 5. facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
 6. sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
CAPITOLUL II
 
VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 
 

ART.4

Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 •  Principiul legalităţii

Unitatea de învăţâmânt, precum şi personalul acesteia au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.

 • Principiul egalităţii

Beneficiarii activităţii unităţii de învăţământ au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia instituţiei de a trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege.

 • Principiul transparentei

În procesul de elaborare a actelor normative, unitatea are obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice hotărârile şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii.

Beneficiarii activităţilor au dreptul de a obţine informaţii de instituţie, iar acestea au obligaţia corelativă a acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii.

 • Principiul proporţionalităţii

Formele de activitate trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor.

Reglementările sau măsurile instituţiei sunt iniţiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse.

 • Principiul satisfacerii interesului public

Unitatea de învăţâmânt, precum şi personalul acesteia au obligaţia de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public naţional este prioritar faţă de interesul public local.

 • Principiul imparţialităţii

Personalul are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.

 • Principiul continuităţii

Activitatea unităţii de învăţământ se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale.

 • Principiul adaptabilitătii

Unitatea de învăţământ are obligaţia de a satisface nevoile societăţii.

ART.5

Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului unităţii de învăţământ

 • Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului este de competenţa ordonatorilor de credite.
 • Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului de stabilire, modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor în cauză, la sediul ordonatorului de credite.
 • Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 1O zile lucrătoare.
 • Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor de la al. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris.

ART.6

Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul unităţii de învăţământ

 • Unitatea de învăţământ are obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul unităţii, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice
 • Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul unităţii.
 • În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor de coordonare, controlare si monitorizare a respectării normelor de conduită de personal, unitatea de învăţământ:
  1. urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului în exercitarea funcţiilor deţinute;
  2. soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului în exercitarea funcţiilor deţinute sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
  3. elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului în exercitarea funcţiilor deţinute;
  4. asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului în exercitarea funcţiei;
  5. asigură informarea personalului propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată;
  6. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din instituţie.
 • Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii publice din cadrul unităţii au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita personalului propriu la sediul instituţiei, într-un loc vizibil.

ART. 7

Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personal

Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.

ART.8

Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită

 • La nivelul unităţii se intocmeşte un raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul unităţii.
 • Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul se transmite ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.
 • Formatul şi informaţiile se stabilesc prin ordin al ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.
 • Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
  1. numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
  2. categoriile şi numărul de angajaţi care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;
  3. cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor referitoare la conduita personalului în exercitarea funcţiilor deţinute;
  4. măsurile de prevenire şi/sau, după caz, sancţiunile
 • Raportul se publică pe pagina de internet a unităţii, iar publicarea se anunţă prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presă.

ART.9

în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a)  ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:

 • supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
 • interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;
 • protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 • fraudarea examenelor;
 • solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
 • favoritismul;
 • meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;

c)  asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

 1. respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.

ART.10

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

 1. stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;
 2. respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie;
 3. neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 4. recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.

ART.11

 • Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.
 • În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

ART.12

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:

 1. promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
 2. aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 3. evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;
 4. prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;
 5. prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

ART.13

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

 1. să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;
 2. să folosească, să producă sau să distribuie material pornografice scrise, audio ori vizuale;
 3. să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;
 4. să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;
 5. să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;
 6. să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de

ART.14

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care:

 1. asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia impun acest
CAPITOLUL III – DISPOZIŢII FINALE

Art.15

Raspunderea

 • lncalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a personalului, in conditiile legii;
 • Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;
 • Comisia de disciplina are competenta de a cerceta personalul din cadrul unităţii care incalca prevederile prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
 • ln cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele competente, in conditiile legii;
 • Personalul contractul raspund patrimonial potrivit legii, in cazul in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

            DIRECTOR,

            prof. Cucoranu Dumitru