PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Proiectul de dezvoltare instituțională a fost elaborat de următoare echipă:

-prof. Dumitru Cucoranu-director

-prof. Dumitru Sturza-membru CA

-prof. Monica Sturza-membru în CA

-prof. Viorel Doru Crîșmaru-membru în CA

Extras din document:

II.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

II.2.1. Relaţii dintre diferite categorii de personal
 • În relaţia director – profesori, profesori – profesori:

– S-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea permanentă a şefilor de comisii metodice şi coordonatorilor de locaţii. Se acceptă propunerile şi iniţiativele profesorilor;

– În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ.

 • În relaţia director – personal administrativ, celelalte categorii de personal:

– Se constată respectarea sarcinilor de  serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată;

– Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează;

– Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea întregii activităţi didactice.

 • În relaţia şcoală – părinţi:

– Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între conducerea şcolii şi Comitetul de părinţi pe şcoală, care se implică în organizarea şi buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare necesare bunului mers al vieţii şcolii.

 • În relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor:

– Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, cultural-artistic şi distractiv, asigurarea  în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi prietenie.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

II.2.2. Relaţia şcolii cu comunitatea

1.Reprezentant comunitate: PĂRINŢI

            Rol

 1. a) sprijină unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională a elevilor;
 2. b) sprijină unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
 3. c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
 4. d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
 5. e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ

Program de colaborare / protocol de parteneriat/ activitate de sprijin

Acord de parteneriat între şcoală, părinţi şi elevi

            Nivel de implicare  Bun

Probleme identificate

1) Nu toţi părinţii se implică în colaborarea cu şcoala:

2) Nevoia de îmbunătăţire a pregătirii psihopedagogie a părinţilor;

3) Necesitatea organizării ca asociaţie a CRP.

4) Nevoia unei mai bune informări/cunoaşteri şi a unei participări mai active în viaţa şcolii;

2.Reprezentant comunitate: CONSILIUL LOCAL

            Rol

Finanţarea cheltuielilor de personal şi de întreţinere;

Susţinerea programelor de dezvoltare;

Susţinerea activităţilor extracurriculare

            Program de colaborare / protocol de parteneriat/ activitate de sprijin

Consultări şi activităţi de sprijin pe baza hotărârilor CL

            Nivel de implicare Bun

Probleme identificate

1)Necesitatea asanării zonei adiacente şcolii (localuri în  care se servesc băuturi alcoolice şi ţigări);

2)Nevoi suplimentare de întreţinere şi îmbunătăţire a  bazei materiale;

 

3.Reprezentant comunitate: PRIMĂRIA

            Rol

Partener în proiecte de colaborarea şi dezvoltare;

Propune proiecte de hotărâri CL şi urmăreşte aplicarea acestora

            Program de colaborare / protocol de parteneriat/ activitate de sprijin

– Pregătirea în comun a bugetului anual;

– Stabilirea nevoilor de investiţii şi reparaţii, dotări.

            Nivel de implicare Foarte  Bun

Probleme identificate

1)Necesitatea asanării zonei adiacente şcolii (localuri în  care se servesc băuturi alcoolice şi ţigări);

2)Nevoi suplimentare de întreţinere şi îmbunătăţire a  bazei materiale;

4.Reprezentant comunitate: Reprezentanţii comunităţii în consiliul de administraţie

            Rol

Ţine legătura cu CL

            Program de colaborare / protocol de parteneriat/ activitate de sprijin

– Susţine proiectele de dezvoltare a şcolii în CL

            Nivel de implicare Bun

Probleme identificate

5.Reprezentant comunitate: Reprezentanţii părinţilor în consiliul de administraţie

            Rol

Ţine legătura cu CRP

            Program de colaborare / protocol de parteneriat/ activitate de sprijin

– Susţine proiectele de dezvoltare a şcolii în CRP

            Nivel de implicare Foarte Bun

II.3.1. Management
PUNCTE  TARIPUNCTE  SLABE

–        Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

–        Constituirea de echipe de lucru, care să permită o eficientizare a activităţii manageriale şi a actului decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul competenţei;

–        Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul catedrelor, în vederea identificării corecte a obiectivelor planurilor manageriale şi sporirea eficienţei activităţii profesorilor;

–        Proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT;

–        Existenţa unui regulament intern;

–        Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii;

–        Elaborarea de fişe ale postului ;

–        Existenţa organigramei;

–        Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare membru;

–        Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite după apartenenţa la arie curriculară;

–        Insuficienta implicare în activitatea managerială a unor membri din Consiliul de Administraţie

–        Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme;

–        Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe

OPORTUNITĂŢIAMENINŢĂRI

–        Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze comunicarea la nivelul organizaţiei, încât rezultatele în urma aplicării strategiei de dezvoltare instituţională să fie cele aşteptate.

–        Existenţa legii calităţii în educaţie

–        Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului educaţional şi legislative, impuse de reforma învăţământului, în vederea aderării la structurile europene.

 

II.3.3. Resurse umane
PUNCTE  TARIPUNCTE  SLABE

– Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi de formare continuă;

– Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate şi cadrele didactice;

– Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare internă şi externă;

– Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie de interesele elevilor;

– Fluctuaţie de personal la anumite catedre datorată şi instabilităţii unor profesori suplinitori;

– Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;

– Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice debutante;

– Lipsa de interes a unor  cadre didactice privind activităţile extracurriculare ;

– Insuficienta încadrare cu personal nedidactic;

– Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate de reformă;

– Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în proiectarea activităţii şcolii;

OPORTUNITĂŢIAMENINŢĂRI

– Oferta de formare continuă a cadrelor didactice;

– Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă oră;

– Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine pregătite profesional;

– Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;

– Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor;

– Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;

– Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice;

– Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre didactice foarte bine pregătite profesional;

II.3.4. Resurse materiale şi financiare
PUNCTE  TARIPUNCTE  SLABE

– Dotarea unor cabinete cu calculatoare performante, conectate la INTERNET;

– Asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionări a şcolii;

– Reabilitarea termică a 6 corpuri de clădire prin schimbarea tâmplăriei vechi cu geamuri tâmplărie de tip termopan.

– Igienizarea tuturor spaţiilor şcolare.

– Lipsa unei săli de sport adecvate standardelor actuale;

– Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice;

– Număr insuficient de manuale la limbile străine;

– Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri proprii;

– Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare extrabugetare;

– Număr insuficient de videoproiectoare, calculatoare portabile;

– Lipsa unei săli – media adecvate pentru activităţi educative;

OPORTUNITĂŢIAMENINŢĂRI

Sprijinul primit din partea organelor administraţiei locale şi centrale contribuie la modernizarea bazei materiale;

– Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă cu Primăria contribuie la identificarea unor surse de finanţare extrabugetare;

– Sponsorizări oferite de către părinţi;

– Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi informatice;

– Deteriorarea rapidă a mobilierului.

– Bugetul de austeritate al Primăriei;

– Descentralizarea sistemului financiar;

– Modificări legislative în domeniul financiar;

 
III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

ARGUMENT

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului din România a stabilit ca obiective principale:

 • Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;
 • Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;
 • Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază.

Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.

Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi sensul devenirii.

Ca parte a sistemului şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.

Obiectivele sistemului educaţional românesc, pentru perioada 2011-2015 se referă la rolul educaţiei de bază din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi.

VIZIUNEA

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.

MISIUNEA

Întrucât şcoala reprezintă un spaţiu public, cu funcţii multiple, cu rol hotărâtor în dezvoltarea individuală şi socială, un spaţiu socio – cultural, profesional, o instituţie legată de familie, de comunitatea locală, de societate ca întreg, ne propunem sprijinirea tinerilor în vederea integrării lor viitoare, îmbinând tradiţiile locale şi naţionale cu cele europene.

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

IV. STRATEGIE
IV.1. ŢINTE  STRATEGICE
1.    Ø Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor. Formarea continuă a managerilor școlii în strânsă legătură cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor în domeniu.
2.    Ø Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup. Atragerea de cadre didactice calificate și bine pregătite,prin asigurarea unor condiții atractive.
3.    Ø Optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume (AEL)
4.    Ø Îmbogăţirea bazei materiale, modernizarea laboratoarelor şi motivarea personalului în vederea realizării scopurilor propuse, prin atragerea de resurse bugetare şi extrabugetare
5.    Ø Pregătirea unor elevi cu potenţial intelectual ridicat, prin activităţi la clasă și suplimentare.
6.    Ø Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şi profesorii şcolii.
7.    Ø Dezvoltarea spiritului de colaborare şi a multiculturalismului prin dezvoltarea parteneriatelor la nivel local și național.
8.    ØParticiparea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continuă, asigurate de instituţiile abilitate, în funcţie de nevoile identificate.
IV.2. OBIECTIVE GENERALE

 

 CURRICULUM

·       Aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional şi asigurarea prin curriculumul şcolii a unei rute educaţionale coerente, formative şi flexibile;

·       Compatibilizarea  demersurilor proiective cu cele acţionare şi evaluative;

·       Experimentarea unor practici educaţionale inovatoare pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor individuale şi a spiritului creativ:

·       Iniţierea unor programe educative complexe (şcolare şi extraşcolare) proprii;

·       Organizarea şi monitorizarea desfăşurării examenelor naţionale de evaluare,  a admiterii în clasa a IX-a, a concursurilor şcolare şi altele;

RESURSE UMANE

·       Ameliorarea continuă  a prestaţiei didactice;

·       Dezvoltarea sistemului de formare continuă;

·       Crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului şcolii;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

·       Asigurarea resurselor financiare proprii (extrabugetare);

·       Crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului  educaţional;

·       Modernizarea bazei materiale conform cerinţelor curriculare;

PARTENERIATE- RELAŢII COMUNITARE

·       Iniţierea şi dezvoltarea programelor de cooperare europeană;

·       Asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a intereselor între  elevi, părinţi şi cadrele didactice;

·       Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea cunoaşterii nevoilor comunităţii, consilierii elevilor, obţinerii sprijinului din partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi personalul unităţii.

IV.3. RESURSE STRATEGICE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare.

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:

 • şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor.
 • pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene.
 • organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică.
 • creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene
 • creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate.
IV.4. GRUPURI – ŢINTĂ
IV.4.1. Beneficiari direcţi: elevii

educaţie astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, se va acţiona prin:

 • Creşterea capacităţii de literaţie prin introducerea orelor de lectură şi a unor activităţi şcolare şi extraşcolare cu acest obiectiv.
 • Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane;
 • Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie Pentru formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii şi refacerea echităţii în internaţională, condiţii indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea educaţională;
 • Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 • Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale şi sportive extraşcolare;
 • Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune reparatorie, a unor planuri de recuperare acolo unde este cazul.
 • Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 • Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale şi sportive extraşcolare;
 • Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune reparatorie, a unor planuri de recuperare acolo unde este cazul.

IV.4.2. Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală

Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu.

Grupul ţintă principal al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor. Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale:

 • Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări formative şi stimulative obiective;
 • Creşterea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin dezvoltarea unui nou sistem de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi competitivitate, în concordanţă cu Legea Calităţii.
 • Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii locale.
IV.5.3. Dezvoltarea resurselor umane

Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, coautorat în educaţia în scopul îmbunătăţirii prestaţiei didactice, centrarea întregului demers educaţional asupra elevilor pe nevoile, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora.

DIRECŢII DE ACŢIUNEREZULTATE AŞTEPTATE

ØDiagnosticarea nevoilor de formare profesională a personalului didactic din şcoală şi a activităţilor de perfecţionare desfăşurate în ultimii ani;

ØIdentificarea nevoilor de perfecţionare curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul şcolii în comisii metodice.

ØStimularea participării cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice, la cursurile de formare continuă, cursuri postuniversitare în vederea extinderii de specialitate.

ØElaborarea proiectului de dezvoltare a personalului didactic în scopul:

– orientării demersului didactic spre dobândirea de către elevi a competenţelor necesare societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, respectiv spre formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi;

– formării profesorilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale a elevilor;

– formării în domeniul evaluării continue pe bază de standarde de evaluare;

– formării cadrelor didactice în direcţia dobândirii de competenţe tehnice şi tehnologice.

ØCrearea unui cadru instituţional care să favorizeze comunicarea profesională deschisă la nivel formal şi informal, valorificarea ei în realizarea unui proces educativ de calitate.

ØStimularea participării cadrelor didactice în procesul decizional, încurajarea şi susţinerea învăţării şi schimburile de idei.

ØValorizarea informaţiilor conţinute în rapoartele responsabililor de comisii, asistenţe, inspecţii pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ pe baza conlucrării cu principalii factori implicaţi.

ØÎmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală  a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile;

ØÎmbunătăţirea planificărilor curriculare şi extracurriculare;

ØPromovarea imaginii şcolii prin crearea unui climat de muncă motivant, responsabil, de încredere, seriozitate, profesionalism şi moralitate;

 

IV.5.5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi comunitate de la nivel local până la cel european.

Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivel local până la cel european – vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii.

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE

ØAsigurarea participării personalului didactic la proiecte locale, naţionale şi internaţionale de dezvoltare instituţională;

ØDezvoltarea unei baze de date specifice care să susţină deciziile formulate în procesul de dezvoltare instituţională;

ØInformarea comunităţii asupra programelor de formare în curs şi a modului de aplicare în şcoală;

ØIdentificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi studierea posibilităţilor de realizare a acestora;

ØConsolidarea legăturilor cu autoritatea locală, agenţi economici;

ØCrearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare încredere părinţilor, oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor reprezentanţilor comunităţii, să-şi asume o mai mare responsabilitate în a-i convinge pe aceştia de faptul că este o şcoală bună şi poate fi şi mai bună. O asemenea imagine pozitivă, nu se clădeşte de la sine, ea este rezultatul unei activităţi stăruitoare de promovare a valenţelor educaţionale ale şcolii, de instituţie deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la nevoile societăţii. Presupune deci o gândire pozitivă, o atitudine activă atât în şcoală, cât şi în afara ei pentru a promova imaginea instituţiei, a atrage resurse şi a stabili relaţii cu diversele componente ale societăţii civile;

ØImplicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii.

ØDezvoltarea instituţională prin promovarea unui nou tip de cultură organizaţională, încurajarea parteneriatului, dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de comunicare şi de rezolvare de conflicte;

ØCrearea unui climat de colaborare şi încredere între şcoală şi comunitate;

ØPromovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi proiecte, activităţi extraşcolare, pe plan local, naţional, internaţional.

V. IMPLEMENTAREA  PLANULUI  STRATEGIC

V.1. Acţiuni
Pentru implementarea cu succes a planului strategic:
 • Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni);
 • Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.
 • Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări semestriale şi strategii de motivare).
 • Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

V.2. Evaluarea
Puncte critice în cadrul procesului de implementare a planului strategic

                             

                                 Acţiuni

Implementarea planului strategic nu este luată în serios.Conform planului operaţional va fi evaluată realizarea fiecărui obiectiv;
Intervalele de timp nu sunt respectateSemestrial, în Consiliul de Administraţie, se va urmării respectarea termenelor calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere;
Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca sarcini neîndepliniteSarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor; vor fi trasate noi responsabilităţi;
Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuiteSe va analiza trimestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia de noi oportunităţi.

V.3. Studii:

 

 

              De impact

Se va urmări atingerea scopurilor propuse. Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea proiectului.

Vor fi identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în şcoală.

  Asupra rezultatelor în timp

Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse;

Se vor măsura, pe toată durata proiectului, rezultatele pe durată medie;

Se va previziona aducerea impactului.

  Asupra rezultatelor imediateFiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi se va măsura gradul de realizare a rezultatelor aşteptate.

V.4.   Termene de realizare

 

 1. A) MANAGEMENTUL DE INTRARE ÎN VIGOARE A STRATEGIEI

Strategia intră în vigoare începând cu 01.12.2011 şi tot atunci începe şi aplicarea ei.

 1. B) MANAGEMENTUL FINALIZĂRII – 30.11.2016
 1. C) PRINCIPALELE ETAPE ÎN REALIZAREA PROIECTULUI
 1. Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

Termen: permanent

Răspund: director, CA, CP

 1. Diversificarea ofertei educaţionale – CDŞ cu accent pe utilizarea calculatorului şi dorinţele elevilor.

Termen: permanent

Răspund: director, CA, CP, părinţi

 1. Formarea personalului didactic pentru metodele activ – participative prin programe derulate în şcoală şi externe (organizate de CCD, ISJ etc.)

Termen: permanent

Răspund: director, CA, responsabilul cu formarea continuă, şefii comisiilor metodice.

 1. Achiziţionarea de mijloace moderne din domeniul tehnologiei informatice, softuri educaţionale.

Termen: permanent

Răspund: director, CA, CL

 1. Finalizarea RK-ul la Corp B – Scoala Andrieseni

Termen : 01.09.2016

Raspund: M.E.N.C.Ș.

 1. Modernizarea bibliotecilor şcolare – Andrieşeni şi Spineni

Termen: 1.09.2016

Răspund: director, CA, CL, consilierul educativ, profesorii de limba şi literatura română.

 1. Încheierea de protocoale de colaborare cu Poliţia Andrieşeni, Primăria Andrieşeni, Centrul de zi „Sf.Nicolae”, Biserica Andrieşeni, Dispensarul uman în vederea asigurării siguranţei elevilor şi reducerea abandonului şcolar.

Termen: anual

Răspund: director, consilierul educativ, CA

 1. Organizarea concursurilor tematice ca: „Sanitarii pricepuţi”, „Prietenii pompierilor”, „Circulăm corect”.

Termen: anual

Răspunde: director, consilierul educativ, CP

 1. Oferte pentru activităţi extracurriculare – accent pe activităţi civice, ecologice, cultural – artistice, sportive şi turistice.

Termen: permanent

Răspunde: director, consilier educativ, CA, CP

10.Înfiinţarea asociaţiei părinţilor din Şcoala gimnaziala „Gh.Ciobanu”, dezvoltarea unor parteneriate cu aceasta, implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolară.

Termen: permanent

Răspund: consilierul educativ, CA, CRP

11.Participarea părinţilor la activităţi extracurriculare: serbări şcolare, concursuri, lecţii demonstrative, excursii.

Termen: permanent

Răspund: consilierul educativ, CA, CP, părinţi.

 Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională a fost prezentat şi avizat în C.P. din data de 17.05.2016 și aprobat în C.A din data de 18.05.2016 

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională-revizuit- a fost prezentat şi avizat în C.P. din data de 26.09.2018 și aprobat în C.A din data de 27.09.2018

Proiectul de dezvoltare instituțională a fost elaborat de următoare echipă:

-prof. Dumitru Cucoranu-director

-prof. Dumitru Sturza-membru CA

-prof. Monica Sturza-membru în CA

-prof. Viorel Doru Crîșmaru-membru în CA

Director,

Prof. DUMITRU CUCORANU